Black & White Photo 1029

Old Black & White Photo 1029 of a roadhouse